مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ثبت نام در آزمون:

دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارتین و یا دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی (به شرط فارغ التحصیلی تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹) میتوانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک رشته گرایش از رشته های امتحانی (به جز رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری) مندرج در جدول شماره ۲ ثبت نام نمایند.

یادآوری: داوطلبانی که رشته کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشد انتخابی همنام و یا مشابه نباشند، به تشخیص گروه آموزشی مربوط؛ موظفند در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا ۱۲ واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

 1. 1.شورای گسترش آموزش عالی به منظور هماهنگی در اجرای مصوبات جلسه ۴۳۲ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلسات ۲۲۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۰ و ۲۵۲ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کار گروه مربوطه و جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ شورای برنامه ریزی آموزش عالی، با هدف کمک به تحصیل آن عده از دارندگان مدرک معادل که موفق به قبولی در آزمونهای جامع دارندگان مدرک معادل نشده اند، طی آیین نامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۲۸/۰۵/۹۲ ابلاغ شده توسط معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر داشت:
  1. 1-1. آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۰۳/۰۹/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی برممنوعیت برگزاری دورههای معادل) در دورههای معادل پذیرفته شدهاند، مشمول این مصوبه قرار میگیرند.بر اساس مصوبه ۷۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴ دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱به دوره های مذکور راه یافته اند، از تسهیلات مصوبه فوق برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.
  2. 2-1.آن عده از دارندگان مدرک معادل که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق الذکر، در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شده اند، به دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل، در شمول این مصوبه قرار نمی گیرند و با مدرک معادل حق شرکت در آزمونهای ورودی دوره های بالاتر را ندارند.
  3. 3-1.آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی (مشمولین بند ۱-۱) که در دورههای با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامههای درسی دوره را برابر برنامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذراندهاند، اجازه دارند در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود) شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهند.
  4. 4-1.آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی (مشمولین بند ۱-۱) که در دورههای فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شد ه اند، مشروط براینکه برنامه های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کرده باشند، اجازه دارند در آزمون های مقاطع بالاتر شرکت نمایند. این عده از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون ورودی مقطع بالاتر موظفند تا ۲۰ % واحدهای دوره را به تشخیص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده، به عنوان دروس جبرانی بگذرانند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین ۱۲ در دروس مذکور، تحصیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.ادامه تحصیل افرادی که دارای مدارک استخدامی، داخلی و یا با عنوان ((معادل)) می باشند، ضمن رعایت بخشنامه ۳۳۶۷۷/۲ مورخ ۲۸/۰۵/۹۲، منوط به تایید دفتر آموزش های عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. بدیهی است صرفا تاییدیه تحصیلی و یا قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نمی باشند.
 2. 2. دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی در صورتیکه حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۹ دانش آموخته شود می تواند در آزمون دوره دانشپذیری شرکت کند. این داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون دوره دانشپذیری هنگام ثبت نام باید گواهی دانش آموختگی خود را ارائه کند. اینگونه داوطلبان باید فرم مخصوص معدل (مندرج در انتهای همین دفترچه راهنما) مبنی بر تعداد واحدها و معدل واحدهای گذرانده را تا تاریخ ۳۱/۰۶/۹۹ تکمیل و نزد خود نگه دارند تا در زمان مقتضی به مرکز محل تحصیل ارائه نمایند.
 3. 3. براساس مصوبه شماره ۳۶۸ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلای حوزه علمیه که براساس مدارک صادر شده مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان و یا خراسان رضوی دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده اند، همانند دارندگان مدارک کارشناسی در رشته های علوم انسانی می توانند در این دوره ها ثبت نام نمایند.ضمنا براساس مصوبه مذکور، این متقاضیان فقط می توانند در رشته های علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.

ضوابط ترم اول دانشپذیری:

برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی که مایل به ثبت نام در دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشند، برخی ضوابط نیمسال دانشپذیری به شرح زیر اعلام می گردد:

 1. 1. ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقی می شود.
 2. 2. مسئولیت تهیه کتب و منابع درسی معرفی شده به عهده داوطلب می باشد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 3. 3. عدم شرکت در آزمون بمنزله انصراف تلقی گردیده، مدارک ثبت نام و مبلغ واریزی عودت داده نخواهد شد.
 4. 4. آزمون به صورت چند گزینه ای برگزار می شود و دارای نمره منفی نمی باشد.
 5. 5. سؤالات آزمون ها مطابق با منابع اعلام شده به دانشپذیر طراحی می شود.
 6. 6. برگزاری آزمون، تصحیح پاسخنامه ها، اعلام نتایج و پاسخگویی در خصوص نتایج آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.
 7. 7. چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد شرایط یکی از ضوابط ورود به این دوره ها ( باتوجه به

مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام) نبوده در هر مرحلهای از تحصیل از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و یا حتی پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی برای وی مدرک تحصیلی صادر نخواهد شد.

 1. 8. داوطلب باید از توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی خود برخوردار باشد، در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب می باشد.

مقررات نظام وظیفه عمومی:

برابر ضوابط در دورهی دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانشپذیران تعلق نمی گیرد، لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور( نوبت بیستم) علاوه بر داشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی و اختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در آزمون سراسری دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر می باشند و لازم است به هنگام قبولی قطعی و ثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:
مقررات وظیفه عمومی
کد وضعیت
شرح وضعیت نظام وظیفه
۱ کارت پایان خدمت هوشمند
۲ کارت معافیت دائم (کفالت، پزشکی، ایثارگران، موارد خاص و…)
۳ متولدین سال ۱۳۵۴ و قبل از آن، مشروط بر آنکه تغییر سن نداده باشند.
۴ مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (درسنوات مجاز تحصیلی) دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت (که زمان پذیرش و ثبت نام قطعی دانشجویی ایشان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد.

تبصره: این داوطلبان (در دوره دانشپذیری) در صورتی که تاریخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولی و شروع به تحصیل در دانشگاه باشد، موظفند در موعد مقرر مندرج در برگ اعزام توسط ناجا، به خدمت وظیفه عمومی اعزام و پس از قبولی در آزمون دانش پذیری در هنگام تبدیل وضعیت به دانشجویی به شرط نداشتن غیبت سربازی در سر رسید تاریخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعه به مرکز محل تحصیل خود تقاضای ترخیص و صدور معافیت تحصیلی نمایند.

۵ دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۹ در سقف سنوات مجاز تحصیلی (برابر تبصره ۱و۲ ماده ۳۳ قانون وظیفه عمومی) دانش آموخته می شود (فاقد غیبت سربازی)

تبصره: پذیرفته شده ای که بعد از قبولی قطعی در آزمون- هنگام ثبت نام و تبدیل وضعیت به دانشجویی در دانشگاه – مدت یکسال از تاریخ دانش آموختگی وی در دوره کارشناسی سپری نشده باشد نیازی به ارائه ی برگ اعزام به خدمت ندارد.

۶ دانش آموخته مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد.
۷ کارکنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانها (دانشآموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد) – با ارائه گواهی اشتغال به خدمت مبنی بر (تعهد خدمت و معافیت از انجام خدمت سربازی پس از انجام مدت تعهد) موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل
۸ کارکنان پایور و شاغل در نیروهای مسلح – با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و حکم کارگزینی و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.
۹ طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر (در صورت تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان، خراسان).

تبصره ۱: این داوطلبان که قصد ادامه تحصیل به موازات آن در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند پس از قبولی در آزمون با ارائه تصویری از همان معافیت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل از حوزه علمیه در هر نیم سال تحصیلی میتوانند در سنوات مجاز از تاریخ شروع به تحصیل رشته اول ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۲: براساس مصوبه شماره ۲۹۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ شورای محترم عالی حوزه های علمیه، طلابی که قصد شرکت در این آزمون را دارند باید براساس مصوبه فوق مجوز لازم از مرکز مدیریت های حوزه های علمیه (قم، اصفهان، خراسان) دریافت نمایند.

تبصره ۳: بدیهی است هر موقع حوزه علمیه، معافیت تحصیلی دانشجو و طلبه ای را خاتمه یافته اعلام نماید، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی است.

۱۰ مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی،کفالت و…) در مدت اعتبار آن.

* این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و بایستی درخواست معافیت تحصیلی نموده و در صورت داشتن شرایط، مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی شهرستان محل تحصیل صادر خواهد شد.

* ارائه ی کارت معافیت دائم در هنگام ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویی و یا معافیت تحصیلی پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، الزامی است.

۱۱ کارکنان وظیفه (لیسانس) اعزامی شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نیروهای مسلح و سایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعزام – با ارائه گواهی اشتغال به خدمت وتصویر برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات مقطع قبلی صادره به ناجا.

تبصره: این داوطلبان پس از قبولی در آزمون دانشپذیری، در صورت داشتن غیبت قبل از اعزام و یا اخراجی قبلی در این مقطع باشند، ترخیص نخواهند شد.

۱۲ دانشجوی انصرافی دانشگاهها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۳ ) انصراف داده؛ به شرط اینکه از تاریخ انصراف در رشته قبلی تا زمان پذیرش در رشته و دانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.

تبصره: دانشجویانی که در سن مشمولیت از تاریخ ۲۲/۰۸/۹۰ به بعد از امتیاز یک بار انصراف از تحصیل استفاده نکرده باشند در غیر این صورت مجاز به شرکت در دوره و آزمون نیستند.

 • درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده در صورت عدم غیبت اولیه، بعد از قبولی قطعی در آزمون دانشپذیری ( از زمان تبدیل وضعیت به دانشجویی و شروع به تحصیل) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسبه می گردد. و هیچ خدماتی به مشمولان که دانش پذیر می باشند، تعلق نخواهد گرفت.
 • مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان درخواست و صادر نخواهد شد.
 • دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاه ها و یا ترک تحصیل، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا دریافت معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.
 • سقف سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی حداکثر ۳ سال م ی باشد. در صورت عدم موفقیت در اتمام واحدهای دوره، طبق تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و احراز سایر شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت ۳ ماه به دفتر پلیس + ۱۰ ، حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفه عمومی قابل افزایش خواهد بود. دانشجویی که حداکثر در مدت مذکور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهد بود.
 • طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب هیأت محترم وزیران، دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (سنوات اولیه + ارفاقی که توأم با دریافت مجوز از وظیفه عمومی بوده) موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم می گردند.
 • دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها می بایست جهت دریافت معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس+ ۱۰ شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند، در غیر این صورت مجاز به تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.

امتیازات و مزایای تحصیل در پیام نور

 1. 1. کتاب و منابع آزمون در دانشگاه پیام نور و ترم اول دانشپذیری کارشناسی ارشد کاملا مشخص می باشد.
 2. 2. آزمون فراگیر پیام نور بصورت تستی می باشد و نمره منفی ندارد.
 3. 3. دانشپذیران می توانند به دلخواه رشته و واحد دانشگاهی مورد نظر خود را انتخاب کنند.
 4. 4. دانشگاه پیام نور مدرک رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجو ارائه می دهد و یک دانشگاه دولتی محسوب می شود.
 5. 5. دانشجو می تواند در مقطع کارشناسی ارشد با حداقل شهریه و همچنین ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاههای معتبر ادامه تحصیل دهد.
 6. 6. دانشجو در صورت پذیرش در شهرستان می تواند محل برگزاری آزمون خود را یک ماه قبل از امتحانات شهر خود را انتخاب نماید.
 7. 7. پرداخت شهریه، انتخاب واحد و کلیه امور مربوط به آن بصورت الکترونیکی بوده و نیاز به مراجعه حضوری ندارد.
 8. 8. سازمان نظام وظیفه برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور (سراسری و یا فراگیر) معافیت تحصیلی صادر می کند.
 9. 9. هر دانشجو می تواند با انتخاب دروس به شیوه عادی در کلاس ها حضور یابد و یا با انتخاب دروس به شیوه خودخوان یا الکترونیکی در کلاس ها حضور نداشته باشد.
 10. 10. با توجه به اجباری نبودن حضور در کلاس های درسی دانگاه پیام نور و مطالعه کتاب و منابع امتحانی و شرکت در امتحانات، فرصت بسیار مناسبی برای افرادی که به دلیل مشغله زیاد کاری و یا سایر موارد از ادامه تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد باز مانده اند، فراهم گردیده است.